Algemene voorwaarden


· Het betreden van de evenementenlocatie en het bijwonen van een optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

· Oktoberfest Balk is 18+! Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te kunnen legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook tijdens het bezoek aan de evenementenlocatie /  Oktoberfest Balk ben je, indien gevraagd, verplicht je te legitimeren.

· Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel.

· Er zijn geen rolstoelplaatsen beschikbaar.

· Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

· Geweld en agressie worden niet getolereerd. Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle partijen.

· Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten of -gelden niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

· Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen.

· In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.

· Bij het betreden van het evenement gaat men akkoord met het gehele reglement.

Entreekaarten en Consumptiemunten

· Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende (voor)verkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd.

· Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.

· Eenmaal gekochte entreekaarten en/of consumptiemunten worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.

 

Tafel reserveren

 

· Een gereserveerde tafel biedt plaats aan 8 personen.

 

· De entree voor een gereserveerde tafel bedraagt €120 en is inclusief 8 entree kaarten t.w.v €120,- en de garantie om bij binnenkomst een tafel vrij te hebben. Ook zal er een bediende langs de tafel lopen

 

· De tafel blijft gereserveerd voor de kopers. Zodra de kopers plaatsnemen is het de eigen verantwoordelijkheid om de tafel te bewaren. Hulp hierbij is het bordje gereserveerd voor (naam). De organisatie is niet verantwoordelijk voor het bewaken wie er wel en niet bij de gereserveerde tafel horen.

 

· De organisatie heeft het recht om de tafel tijdens het evenement te verplaatsen en/of te verwijderen voor welke reden dan ook.Toegang

· Bij het betreden van het evenement geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt, wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.

· Het is verboden zich tijdens het Oktoberfest op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de locatie dan waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om de plaats te bereiken, om het terrein te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen). Bij het verlaten van het gedeelte van de locatie waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

· De beelden die eventueel op de evenementenlocatie opgenomen worden door beveiligingscamera's, worden gebruikt door de ordedienst.

· Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen naar de evenementenlocatie.

· Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij je te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele fotoapparatuur worden camera's met verwisselbare lenzen verstaan.

· Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.

· De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, de evenementenlocatie zonder opgaven van reden.

· De toegang kan je worden geweigerd als je dronken bent of onder invloed van drugs.

· Indien je je medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dien je de evenementenlocatie te verlaten.

· Op grond van je gedrag op de evenementenlocatie en/of openbare weg rond de evenementenlocatie en/of het parkeerterrein kan de organisatie en personeel je te allen tijde de toegang weigeren.

· Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd.

Eten en drinken

· Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen naar de evenementenlocatie. Dit mag worden ingenomen en wordt na het festival niet teruggegeven.

· Een eventuele boete omtrent drankgebruik kan worden verhaald op de overtreder.

· Het is verboden om plastic bekers en snackbakjes mee buiten de evenementenlocatie te nemen.

· Sterkalcoholische dranken of dranken met daarin sterkalcoholische producten worden alleen verkocht aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bij twijfel over de leeftijd van de bezoeker heeft de organisatie of personen aangewezen door de organisatie het recht om identificatie middels een geldig identiteitsbewijs te eisen waaruit leeftijd van de bezoeker blijkt.

Aansprakelijkheid en schade

· Oktoberfest Balk, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

· Oktoberfest Balk, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.

· Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien. 

Overige bepalingen

Organisatie heeft het recht derden aan te wijzen om datgene wat in deze algemene voorwaarden staat te effectueren.
Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet (geheel) rechtsgeldig zijn of zullen worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van een ongeldigheid van een bepaling treedt hiervoor in de plaats een nieuwe bepaling die met de oude, niet-rechtsgeldige bepaling zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling. Wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, op Brabants Oktoberfest van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.


DRANK- & ROOKBELEID  OKTOBERFEST BALK

Rookbeleid Oktoberfest Balk

Sinds 2008 geldt er een algemeen rookverbod in openbare ruimten. Ook evenementenlocaties behoren hiertoe. Ook op het Oktoberfest Balk is het daarom verboden te roken. Op de evenementenlocatie mag uitsluitend gerookt worden in de toegewezen rookruimte. De beveiligingsmensen zullen zorgen voor naleving van dit rookverbod. Personen die roken in een met een rookverbod opgelegde ruimte, zullen allereerst hierop aan worden gesproken en verzocht worden hun sigaret uit te maken of zich te begeven naar de rookruimte. Indien dit problemen oplevert, zullen personen die zich niet aan het rookverbod houden, van de evenementenlocatie worden verwijderd.

© 2019 by Stichting Oktoberfest Balk, gevestigd te Harich | KvK: 63843021

  • Instagram - White Circle
  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now